ספרי תורה, תפילין ומזוזות טעונים גניזה מיוחדת על פי ההלכה.

פרשיות קלף של תפילין ומזוזות, וכן תפילין של ראש ניתן להכניס לתא המיועד לכך במתקן הגניזה. אותו אנו מרוקנים עם פינוי המתקן.

ספרי תורה פסולים או בלויים יש להעביר למשרד העמותה בתאום מראש.

השרות אינו כרוך בתשלום.