במקורות היהדות מופיעות סגולות רבות המושפעות על כל מי שדואג לכבוד התורה, כבוד דברי הקודש, וכבודם של שמות האלוקים.

להלן רשימת הסגולות כולל מקורות:

 • זוכה לכתרה של תורה (פלא יועץ)
 • מקרב את הגאולה (מנוחה וקדושה, יערות דבש דף ל"א ע"א, משנת חכמים למהר"ח חגיז עמ' ל')
 • ניצל מעניות ודלות (תומים חו"מ סי' כ"ז ושיח יצחק בביאור על חטא דחילול ד')
 • ניצל מגזרות קשות ומיתת ילדים רח"ל (משנת חכמים למהר"ם חגיז אות ר"ה, ושו"ת בעל צדיק סימן קמ"ג ב.)
 • ניצול מצרה ופחד (ספר חסידים תתקכ"ב)
 • ניצול מבזיונות (שבט מוסר פ"כ)
 • אין בנו יוצא לתרבות רעה (באור הלכה סי' פ"ג ד"ה אין)
 • הדפים והספרים שהכניס לגניזה מצטרפים למשקל הזכויות בבית דין של מעלה (ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע)
 • מיטיבים דינו ביום הדין של ראש השנה (ראשית חכמה שער היראה פרק טו')
 • סגולה גדולה לעורר רחמי שמים ובפרט בעת מגפה (ספר המטעמים בשם ספרים ישנים)
 • סגולה לעצירת גשמים (מנהגי ארץ ישראל עמוד ר"צ סוף הערה ז')