אודות גניזה כללית

עמותת “גניזה כללית” הוקמה בשנת שמו”ת – תשמ”ו (1986),
במטרה לטפל בכל הטעון גניזה בכבוד ועל פי ההלכה.

עמותת “גניזה כללית” הוקמה בשנת 
שמו”ת – תשמ”ו (1986), במטרה לטפל בכל הטעון גניזה בכבוד ועל פי ההלכה.

הרה"ג ר' ישראל בונדהיים זצ"ל

ר"מ בישיבת קול תורה ירושלים.

הרה"ג ר' יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל

מחבר ספר "שמירת שבת כהלכתה".

מימון הפעילות:

פעילות העמותה הינה על בסיס וולנטרי, וכרוכה בעלויות גבוהות. לעמותה אין תיקצוב מהרשויות לפעילות, למרות היותה שרות דת מובהק. המימון כולו מתבסס על תרומות הציבור, למעט פינויי מועצות דתיות ומוסדות ציבור, המשלמים השתתפות חלקית לכיסוי ההוצאות.

הרקע להקמת העמותה

העמותה הוקמה לפני 37 שנים. עד אז, נושא הגניזה היה זניח למדי. באותן שנים ענף הדפוס לא היה מפותח כלל, וממילא גם כמות הגניזה היתה מעטה מאד.

עם התפתחות אמצעי ההדפסה כמויות הספרים וכתבי הקודש החלו לגדול באופן דרסטי, מה שהוביל באופן ישיר לבלאי עצום של הדפסי קודש הטעונים גניזה. המצב הגיע לכך שהגופים השונים לא יכלו להתמודד עם כמויות הגניזה. במקביל, נוצר מחסור חמור בשטחי קבורה.

חוסר פתרון נאות גרם לכך שכמויות גניזה החלו להתגולל בבזיון בחצרות בתי כנסת, במוסדות ציבור ובבתי עלמין. חלקם הגיעו לאשפתות, או למפעלי מיחזור נייר ליצור נייר בזוי.

מנגד, שום גוף פרטי או ציבורי לא נכנס לעובי הקורה, עד שקמה עמותת "גניזה כללית" והצילה את כבודם הרמוס של דברי הקודש.

בשנת תשמ"ו – 1986 הוצב מתקן הגניזה הראשון מסוגו בעולם, פרי תכנון עצמי של העמותה, בשכונת בית וגן בירושלים. תחילה היה מדובר ביוזמה מקומית בלבד. אולם מהר מאד פשטה הפעילות לשכונות נוספות בירושלים. ומשם הלכה והתרחבה בכל רחבי הארץ.

הרה"ג ר' ישראל בונדהיים זצ"ל

ר"מ בישיבת קול תורה ירושלים.

הרה"ג ר' יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל

מחבר ספר "שמירת שבת כהלכתה".

אליעזר בונדהיים

אליעזר בונדהיים, שמעון ברודמן, משה ספרא, יהודה נדב, אליהו דיסקין, אליהו פורמן, יוסף דורלכר, משה חיים ליאון.

בשמחה אציג לפני כבודו ולפני כל בעלי שאר רוח ונדיבי לב, את כבוד הרב הגאון רבי ישראל בונדהיים שליט"א, ובעיקר את מפעלו העצום והחיוני הלא הוא כל הנוגע לגניזת דברים שבקדושה הטעונים גניזה. אשר על זה יש להמליץ את הנאמר "חכם לב יקח מצוות".

כי מי אשר מבלעדיו נן דעתו וליבו לעסוק במצווה רבה זאת אשר יש בה כבוד התורה, כבוד שמים. ואשר נובעת מתוך יראת שמים צרופה בדרגותיה הנעלות.

מצוה רבה לעמוד לימינו של הרב הגאון רבי ישראל בונדהיים הנ"ל ולימין מפעלו הקדוש כדי לדאוג ליקרת קדשינו ותורתנו הקדושה.

 

הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א

גמרא ר"ה יח: כשזכו ישראל להציל שטרות עם שם שמים מהאשפה עשאוהו יום טוב, ואף אנו נודה ונהלל את הרב אליעזר בן הרה"ג רבי ישראל בונדהיים שליט"א מנהל הגניזה הכללית, שמסר ממונו וכוחותיו עבור מצוה זו בכל פינות הארץ, והוא ממלא חובותינו, וזכה למצוה זאת, וראוי לתמיכה ועזר, וראוי להשתתף בממון שיוכל להמשיך ולפעול כי המצוה רבה מאוד כמו שהעידו ע"ז גדולי ישראל, וכל העוזר ומסייע יתברך בשפע ברכה ונחת.

מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד ירושלים

כבוד ספרי התורה וכבוד ספרי הקודש, הלכה אשר כל ישראל מכבדים וזהירים בה, וכבר לימדונו חז"ל "כל שכותבין בהל לשון טעונים גניזה" (שבת קט"ו), וכן  נפסק בשו"ע יו"ד ס' רפ"ב: "אין זורקין כתבי הקודש ואפי' הלכות ואגדות".

זכינו לכמות הדפסים אשר מעולם לא היתה כמותם, דבר שהטיל מטלה כבדה על כל עיר ועיר משום שברכת ההדפסה גרמה לתקלה קשה כאשר משתפכים כתבי קודש בראש כל חוצות, ולפעמים, חלילה, אף לאשפתות.

לצערנו, בימינו ממחזרין את הניירות לשימוש חוזר, בפרט ספרי קודש שנדפסים בדרך כלל על נייר משובח ומבוקש למיחזור, ומשתמשים במיחזור בעיקר ליצור נייר טואלט וטישו, שהבזיון גדול לאין ערוך, ר"ל.

מצב חמור זה הביא קומץ של פעילים להקים את הגוף הנעלה אשר נקרא "גניזה כללית".

הגניזה הכללית מפעילה נקודות איסוף רבות בכל רחבי הארץ, כדי לאפשר לכל אדם לטפל בגניזה בכבוד הראוי לה, ומובילה את הגניזה לקבורה כדת וכהלכה במקום מרוכז ומורשה.
וב"ה ארגון "גניזה כללית" לקחו על עצמן ענין קדוש ונשגב זה, שלא מצאו להם גואל עד היום ומטפלים בגניזת כל ספרי הקודש ומשמשיהן בהתאם להלכה המבוארת בשו"ע, לכן ידינו תיכון עמם בברכת הצלחה בכל מעשי ידיהם, ובודאי שראויים הם לתודה ולהוקרה ע"י ציבור שומרי משמרת הקודש שידע להעריך את גודל פועלם.

בברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם.

 

הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א הרב הראשי ואב"ד רחובות

לאחינו בית ישראל

באתי בזה על קדושת כתבי הקודש המתגוללים בביזיון רח"ל, והנה באו אנשים יקרים והקימו אגודת "גניזה כללית" שלא על מנת לקבל פרס, והם מציבים מתקנים לאיסוף גניזה ברחבי הארץ, והם גם מטפלים בקבורת הגניזה על פי ההלכה.

וכאן המקום לעורר, כי אסור באיסור גמור לשרוף גניזה, רק לקבור על פי ההלכה, וראוי להוציא על כך הוצאות, כי הכל לכבוד הבורא יתברך.

וכל המסייע לענין חשוב זה יתברך בכל הברכות הכתובות בתורה אכי"ר.

הגאון הצדיק רבי יצחק כדורי זצ"ל

באתי בכתב יושר דברי אמת להעיר לבב בני ישראל על אודות כבוד כתבי הקודש אשר היו מפוזרים כדומן בראש חוצות ר"ל מאין יכולת לגנזם בדרך כבוד הראוי.

והנה נטל עליו הרב אליעזר בונדהיים שליט"א שעומד בראש "גניזה כללית", והוא מתעסק זה שנים רבות בגניזת כתבי הקודש שבלו להצילם מבזיון, וכבר פקיע שמיה ונודע בשערים מעשיו הברוכים במקומות הקרובים והרחוקים למען כבוד כתבי הקודש שבלו, לש"ש ובמסירות ונחישות הראוי לציון ושבח.

עוד הגדיל לעשות בימים אלה, לקבץ את הנפזרות מבתי הדפוס והכריכיות אשר מאין דורש ומבקש הגיעו לאשפתות וכדו' ר"ל.

והנה באשר הנ"ל מתעסק בכבוד התורה, גדול חלקו של המאזין בת קול המנהמת אוי להם בריות מעלבונה של תורה וחובר לעוסק במצוה גדולה זו, לסייעו בכל מה דאפשר, כי כל הדברים הנ"ל עולים להון רב, ואין יכולת בידו להציל כל מה שאפשר.

והננו סומכים את ידנו עליו למסור את הדברים הטעונים גניזה, כי הוא עושה הכל כדת וכדין של תורה הן בליקוט ואיסוף הגניזה והן בקבורתה.

וכל המסייעים בכבוד כתבי הקודש יבורכו מן שמיא בברכת התורה ולכל מילי דמיטב.

הגאון הצדיק רבי משה הלברשטאם זצ"ל

הננו להמליץ בזה עבור מפעל הגניזה עוסקים במצוה רבה להציל שמות מבזיון, וכבר הפליגו רבותינו בשבח מצוה זאת.

לכן אנו מבקשים מאחב"י לבוא לעזרתם שיוכלו להמשיך ולהרחיב פעילותם שהצורך לזה גדול מאוד וראוי לכל אחד ואחד ליתן ידו לכך, וכל המסייע לענין נשגב זה הנוגע לכבוד התורה הקדושה שכרו רב ויתברך בכל מילי דמיטב.

בד"צ העדה החרדית

ברצוני להמליץ על עמותת "גניזה כללית" המטפלת בדברי קודש הטעונים גניזה בכל רחבי הארץ. כמות הגניזה באוניברסיטת בר-אילן היא גדולה מאוד בשל העובדה שנמצאים בה כ-20,000 סטודנטים ועובדים שרובם הגדול לומד לימודי יהדות. דברי הקודש שצריך לגונזם נמצאים במחלקות השונות ללימודי היהדות, במכון הגבוה לתורה ובמדרשה לבנות וכן בשני בתי הכנסת באוניברסיטה.

לפני מספר שנים יצרנו קשר עם עמותת "גניזה כללית" בראשותו של מר אליעזר בונדהיים ומאז היא מטפלת בפינוי הגניזה מהאוניברסיטה.

ברצוני לציין שאנו מרוצים מאוד מעבודתה של העמותה. העבודה נעשית בדייקנות, במסירות, בשלמות וביעילות רבה והודות לכך נושא הגניזה בפינויה גרם לנו לקשיים רבים, בא על פתרונו לשביעות רצוננו המלאה.

עזרה לעמותה זו תסייע לה להרחיב את פעילותה וכך יוכלו גם גופים ומקומות נוספים למצוא פיתרון לנושא חשוב זה.

הרב שלמה שפר שליט"א רב אוניברסיטת בר-אילן

הנני בא בשורות אלו להמליץ טוב על אודות עמותת "גניזה כללית" אשר מפעילה למעלה ממאתיים נקודות איסוף של דברי קודש אשר נזרקים לחוצות.

הקמת העמותה הנ"ל נחוצה ביותר כדי להרגיל את הציבור להביא את הגניזה למקום מכובד עד לפינויה לקבורה. בנוסף, זכו הם להקים מקום קבורה ארצי, וכן לערוך ספר הלכתי לציבור שידע את המעשה אשר יעשה, ואף זכו לטפל במיחזור נייר שלא יגיע לידי ביזיון.

מצוה רבה לעזור ולסייע להם בעין יפה וברוח נדיבה.

ויבורכו העוזרים והמסייעים בכל מילי דמיטב, ברוחניות ובגשמיות בבני חיי ומזוני רויחי, אכי"ר.

 

מרן הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר

הכבוד שרוחש עם ישראל לתורה, מתבטא גם בזהירות הנהוגה בכתבי קודש לבל יגיעו לידי בזיון.

והנה זכינו בימינו לכמויות כה עצומות של דברי קודש הנדפסים שמחוסר יכולת לנהוג בה כראוי, הינם מתגוללים בבזיון רחמנא ליצלן.

חומר העניין וחשיבותו המבואר בספרים הקדושים, וכבוד התורה המחולל עורר את עמותת "גניזה כללית" לדאוג לפתרון הגניזה, בהצבת מתקני איסוף גניזה ברחבי הארץ ובאיסוף הגניזה וקבורתה כדת וכדין.

על כן עלינו להחזיק טובה כפולה ומכופלת, לעוסקים במלאכת הקודש, הפועלים ללא לאות למען כבוד התורה שלא על מנת לקבל פרס – על יוזמתם הברוכה ועל פעלם החשוב.

ככל שהבעיה הולכת ומחריפה קיים צורך בהצבת עוד ועוד מתקנים, בד בבד עם דרישתם של מקומות ישוב רבים המבקשים גם הם להכלל בהסדר נאות של הצבת מתקני גניזה ופנויים לגניזה, לבל יתגוללו בביזיון.

כל מי שכבוד ד' ותורתו קרובים לליבו, יבוא ויסייע בידם להציב מתקני גניזה בכל מקום וישוב – כדי שכתבי הקודש ותשמישי הקדושה יאספו ויגיעו לקבורה וכובדת וכדת, שזהו צורך השעה והפתרון הנחוץ לבל יחולל כבוד שמים.

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א

הנני מצטרף לכל הנ"ל והמצוה חשובה מאד להציל כתבי הקודש מבזיון והדרך היחידה להביאם לקבורה  בכבוד ואין לשורפן, ואשרי הנותן יד לסייע בזה ויתברך בכל טוב.

הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א

ידוע ומפורסם פועלו של הרב אליעזר בונדהיים שליט"א אשר הקים את מפעל "הגניזה הכללית" מפעל זה נטל על שכמו לטפח את יחודו של עם ישראל אשר עובדת היותו עם הספר מתבטאת גם ביחס המיוד אשר נותן העם לספריו גם לאחר השימוש בהם. ספרי תורה ישנים וספרי תורה שנפסלו, תפילין ישנות, ושאר ספרי הקודש, יש חובה ע"פ ההלכה לנהוג בהם בכבוד ושלא יתגוללו ח"ו כדומן על פני האדמה.

עמותת "גניזה כללית" חרטה על דיגלה לנהוג בספרים ובתשמישי הקדושה באופן מכובד ויפה. לצורך כך, הקימו מפעל ארצי גדול אשר מקיף למעלה ממאה מתקני גניזה המפוזרים בכל רחבי הארץ, ובכך עיקר פעולתם. זוהי פעילות יחודית אשר נעשית שלא על מנת לקבל פרס, פעילות נאה המתאימה לעם ישראל – עם הספר.

באתי בשורות אלו להמליץ כי תסתייעו באמצעות העמותה הנ"ל לענין חשוב זה, ושלא נכשל ח"ו בנוהג של א בקדושה בשמות הקודש ובספרי הקודש. מן השמים יתברכו כל העוזרים והמסייעים למען מטרה נעלה זו.

הגאון הרב ישראל מאיר לאו שליט"א הרב הראשי לת"א יפו

גם אנוכי מבקש מאד על העניין הנ"ל והנני רואה בזה מצוה חשובה מאד.

פוסק הדור מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל

הנני בזה להמליץ על עמותת גניזה כללית, שבראשה עומד הרב מזכה הרבים ר' אליעזר בונדהיים שליט"א.

לאור המצב הירוד של שמירת כתבי קודש שנתבלו וכו' לקחה עמותה זאת על עצמה את הפעילויות הרבות לתיקון כל זה, ולהעברתם לגניזה, כל דבר כדינו, את הדברים הטעונים גניזה.

ואפשר להגדיר עמותה זאת על כל משימותיה כשליחה של כל יראי ה' המצטערים על ביזויי כתבי קדש בראש כל חוצות.

וכמובן, שעלות עבודות קדש אלו מצריכות מימון כספי גדול אשר המקור היחיד הוא רק מתרומות הציבור הק', וראוי לכל אחד לזכות ולקחת חלק בזה.

הגאון הצדיק רבי שריה דבליצקי שליט"א

מימון הפעילות:

פעילות העמותה הינה על בסיס וולנטרי, וכרוכה בעלויות גבוהות. לעמותה אין תיקצוב מהרשויות לפעילות, למרות היותה שרות דת מובהק. המימון כולו מתבסס על תרומות הציבור, למעט פינויי מועצות דתיות ומוסדות ציבור, המשלמים השתתפות חלקית לכיסוי ההוצאות.

קבורת גניזה

הפעילות שלנו

"גניזה" פרושה כל דבר קודש שאסור לזרקו בבזיון, אלא יש לנהוג בו כבוד עם תום השימוש בו או עם בלייתו, ולטמנו באדמה. העמותה מטפלת בגניזה בכבוד ובזהירות, על פי ההלכה ותוך שמירה על הגנת הסביבה.

העמותה מונה 8 חברים, 9 אנשי צוות, וכ-10 מתנדבים. בראשה עומד אליעזר בונדהיים.

הפעילות מתפרסת על פני 130 ערים וישובים ברחבי ארץ ישראל, ומשרתת כל יהודי הגר בה. נהנים משרותיה: 130 מועצות דתיות ואזוריות, למעלה מ-600 מוסדות ציבור ובתי כנסת, וכ-40 בתי דפוס וכריכיות.

תחומי הפעילות הינם:

העמותה זכתה לקבל את הסכמתם והמלצתם של גדולי הדור מכל החוגים.

הודעתך התקבלה בהצלחה!

נשתדל לענות בהקדם!

תודה על היותך שותף

הזדמנות נדירה!
קבורת ספרי תורה

בניגוד לגניזה הרגילה, אותה אנו קוברים מידי יום,
ספרי תורה, תפילין ומזוזות, הנצרכים לפי ההלכה היהודית קבורה מיוחדת נאספים ונשמרים עד להצטבר כמות ונקברים אחת לכמה שנים

כעת זו ההזדמנות שלכם!

היו שותפים לקבורה המיוחדת, אשר כתוב עליה שהיא סגולה גדולה לעורר רחמי שמים,

והכניסו את שמכם לתפילה במעמד מיוחד שיתקיים בעת הקבורה!

השאלה נשלחה בהצלחה!

 תקבל תשובה מהרב בהקדם.