במתקן הגניזה יש להניח רק מה שטעון גניזה. כל מה שלא טעון גניזה נשים באשפה או נעביר למיחזור.
כאן ניתן לבדוק איזה פריט טעון גניזה ואיזה לא. (הרשימה לפי הספר "גנזי הקודש" על הלכות גניזה וכבוד ספרים).

להלן הסבר על הדינים המופיעים:

"טעון גניזה" – יש להניח את הפריט במתקן הגניזה הקרוב.

"כד חרס" – הפריט טעון גניזה מיוחדת. יש להכניסו לתא המיועד לכך במתקן הגניזה. מלבד יריעות ספר תורה אותן יש להעביר בתאום מול משרד העמותה.

"לא בבזיון" – ניתן לזרוק את הפריט במקום הפקר שאינו מקום הילוך של בני אדם, או לשרפו. אם אין אפשרות ניתן לעטפו היטב ולהשליכו לאשפה.

"שאלת חכם" – יש לשאול רב. כמו כן ניתן לעיין במקור המופיע בהערות (מתוך הספר גנזי הקודש)

מוצר / חפץ דין הערות
א ב ללימוד ילדים אינו טעון גניזה
א-היה (ללא קו ההפרדה) טעון גניזה
א-ל (ללא קו ההפרדה) טעון גניזה
א-ל (עם קו ההפרדה) אינו טעון גניזה
א-ל מחובר לא בבזיון
א-לוה (ללא קו ההפרדה) טעון גניזה
א-לוה (עם קו ההפרדה) אינו טעון גניזה
אבל, נוסח ניחום אבלים לא בבזיון
אבן מארון קודש שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" בפ"ה ס"ח ובפי"ג ס"א
אבן שנשברה מבית כנסת שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ג ס"א