הנני מצטרף לכל הנ"ל והמצוה חשובה מאד להציל כתבי הקודש מבזיון והדרך היחידה להביאם לקבורה  בכבוד ואין לשורפן, ואשרי הנותן יד לסייע בזה ויתברך בכל טוב.