באתי בכתב יושר דברי אמת להעיר לבב בני ישראל על אודות כבוד כתבי הקודש אשר היו מפוזרים כדומן בראש חוצות ר"ל מאין יכולת לגנזם בדרך כבוד הראוי.

והנה נטל עליו הרב אליעזר בונדהיים שליט"א שעומד בראש "גניזה כללית", והוא מתעסק זה שנים רבות בגניזת כתבי הקודש שבלו להצילם מבזיון, וכבר פקיע שמיה ונודע בשערים מעשיו הברוכים במקומות הקרובים והרחוקים למען כבוד כתבי הקודש שבלו, לש"ש ובמסירות ונחישות הראוי לציון ושבח.

עוד הגדיל לעשות בימים אלה, לקבץ את הנפזרות מבתי הדפוס והכריכיות אשר מאין דורש ומבקש הגיעו לאשפתות וכדו' ר"ל.

והנה באשר הנ"ל מתעסק בכבוד התורה, גדול חלקו של המאזין בת קול המנהמת אוי להם בריות מעלבונה של תורה וחובר לעוסק במצוה גדולה זו, לסייעו בכל מה דאפשר, כי כל הדברים הנ"ל עולים להון רב, ואין יכולת בידו להציל כל מה שאפשר.

והננו סומכים את ידנו עליו למסור את הדברים הטעונים גניזה, כי הוא עושה הכל כדת וכדין של תורה הן בליקוט ואיסוף הגניזה והן בקבורתה.

וכל המסייעים בכבוד כתבי הקודש יבורכו מן שמיא בברכת התורה ולכל מילי דמיטב.