הנני בא בשורות אלו להמליץ טוב על אודות עמותת "גניזה כללית" אשר מפעילה למעלה ממאתיים נקודות איסוף של דברי קודש אשר נזרקים לחוצות.

הקמת העמותה הנ"ל נחוצה ביותר כדי להרגיל את הציבור להביא את הגניזה למקום מכובד עד לפינויה לקבורה. בנוסף, זכו הם להקים מקום קבורה ארצי, וכן לערוך ספר הלכתי לציבור שידע את המעשה אשר יעשה, ואף זכו לטפל במיחזור נייר שלא יגיע לידי ביזיון.

מצוה רבה לעזור ולסייע להם בעין יפה וברוח נדיבה.

ויבורכו העוזרים והמסייעים בכל מילי דמיטב, ברוחניות ובגשמיות בבני חיי ומזוני רויחי, אכי"ר.