לאחינו בית ישראל

באתי בזה על קדושת כתבי הקודש המתגוללים בביזיון רח"ל, והנה באו אנשים יקרים והקימו אגודת "גניזה כללית" שלא על מנת לקבל פרס, והם מציבים מתקנים לאיסוף גניזה ברחבי הארץ, והם גם מטפלים בקבורת הגניזה על פי ההלכה.

וכאן המקום לעורר, כי אסור באיסור גמור לשרוף גניזה, רק לקבור על פי ההלכה, וראוי להוציא על כך הוצאות, כי הכל לכבוד הבורא יתברך.

וכל המסייע לענין חשוב זה יתברך בכל הברכות הכתובות בתורה אכי"ר.