הננו להמליץ בזה עבור מפעל הגניזה עוסקים במצוה רבה להציל שמות מבזיון, וכבר הפליגו רבותינו בשבח מצוה זאת.

לכן אנו מבקשים מאחב"י לבוא לעזרתם שיוכלו להמשיך ולהרחיב פעילותם שהצורך לזה גדול מאוד וראוי לכל אחד ואחד ליתן ידו לכך, וכל המסייע לענין נשגב זה הנוגע לכבוד התורה הקדושה שכרו רב ויתברך בכל מילי דמיטב.